รายงานสถานการณ์

สรุปตามผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

ลำดับผลผลิตจำนวนฟาร์มพื้นที่เพาะปลูก(ไร่)ผลผลิต(กก.)รายได้(บาท)
1 ข้าว 3,818 49,784.05 261,849 6,389,936
กข. 12 1 1.00
กข.13 1 1.00
ข้าว 68 1,268.79
ข้าว กข.10 1 4.00
ข้าว กข.12 12 64.00
ข้าว กข.12 สายพันธุ์ 1 1 3.00
ข้าว กข.12 สายพันธุ์ 2 1 3.00
ข้าว กข.14 1 2.00
ข้าว กข.15 343 3,661.20 400
ข้าว กข.15 สายพันธุ์ 1 1 10.00
ข้าว กข.15 สายพันธุ์ 2 1 10.00
ข้าว กข.18 17 97.00
ข้าว กข.20 3 19.00
ข้าว กข.21 1 13.45
ข้าว กข.33 1 5.00
ข้าว กข.41 1 10.00
ข้าว กข.49 3 31.00
ข้าว กข.51 2 20.00
ข้าว กข.57 2 23.00
ข้าว กข.6 381 2,193.39
ข้าว กข.61 1 4.50
ข้าว กข.8 1 5.00
ข้าว กข.81 2 10.00
ข้าวกข. 1 1.00 400
ข้าวกข.14 1
ข้าวกข.15 9 26.50
ข้าวกข.6 100 237.60 19,507 166,100
ข้าวกข15, ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1 1.00
ข้าวก่ำ 1 .25
ข้าวก่ำดอยสะเก็ด 2 3.25
ข้าวก่ำพระยา 1 3.00
ข้าวขวัญช่อ 1 3.75
ข้าวขวัญชัย 1 4.77
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1,919 29,320.33
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธ์ 1 1 3.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธ์ 2 1 6.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ 1 4 18.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ 2 8 43.50
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ 3 2 5.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ข้าว 1 1 6.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ข้าว 2 1 7.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพัันธุ์ 1 4 28.50
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพัันธุ์ 2 1 1.00
ข้าวขาวดอกมะลิ 105, กข15 1 27.00
ข้าวขาวตาเคลือบ 4 20.00
ข้าวขาวเม็ดใหญ่ 1 8.00
ข้าวเขี้ยวงู 1 6.00
ข้าวไข่มดลิ้น 1 2.50
ข้าวจ้าวแดง 1 3.00
ข้าวจิ๊บ 2 12.00
ข้าวเจ๊กเชย 1 299.00
ข้าวเจ้าดอย 1 5.00
ข้าวเจ้าดำ 1 10.00
ข้าวเฉี้ยง 3 12.80
ข้าวช่อราตรี 4 14.08
ข้าวดอกมะลิ 105 1 2.00
ขาวดอกมะลิ 105, มะลิแดง, มะลินิล, กข6, ข้าวดีด 1 734.00
ข้าวทับทิบชุมแพ 1 15.00
ข้าวทับทิมชุมแพ 3 10.00
ข้าวทับทิิมชุมแพ 1 5.00
ข้าวทิมทิมชุมแพ 1 7.00
ข้าวทิวไผ่ 1 5.00
ข้าวธัญญสิริน 1 2.00
ข้าวธัญสิริน 9 56.00
้้ข้าวธัญสิริน 1 1.00
ข้าวเนียงก๊วง 1 7.00
ข้าวบือกี 3 6.00
ข้าวบือซะกอ 12 41.00
ข้าวบือซู 2 3.00
ข้าวบือตีสี่ซู 1 4.00
ข้าวบือเนอมู 2 7.00
ข้าวบือหน่อแท 1 2.00
ข้าวปกาอำปึล 2 48.00
ข้าวปทุมธานี 1 13.00
ข้าวปทุมธานี 1 14 85.20
ข้าวปะกาอำปลี 5 15.00 400 32,000
ข้าวปิ่นแก้ว 2 35.00
ข้าวปิ่่นแก้ว 1 6.00
ข้าวเปลือก 2
ข้าวพิษณุโลก 2 3 36.00
ข้าวพื้นเมือง 25 100.78
ข้าวพื้้นเมือง 1 15.00
ข้าวพืื้นเมือง 1 6.00
ข้าวโพด 1 4.50
ข้าวมะลิ 51 486.50 53,267 1,237,275
ข้าวมะลิ 105 2 59.00 800
ข้าวมะลิ105 172 1,198.35 141,150 2,797,875
ข้าวมะลิดำ 8 20.00
ข้าวมะลิแดง 77 585.58
้ข้าวมะลิแดง 1 5.00
ข้าวมะลินิล 2 14.00
ข้าวมะลินิลสุรินทร์ 10 59.00
ข้าวมะลิสุรินทร์ 1 5.00
ข้าวมะลิใหญ่ 2 19.50
ข้าวเม็ดเล็ก 1 10.00
ข้าวเมล็ดขนุน 1 2.50
ข้าวยาโค 2 25.00
ข้าวยาไซ 1 8.00
ข้าวราชินี 1 2.50
ข้าวไร่ 1 1.00
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 253 2,167.15 3,100 66,000
ข้าวไรซ์เบอร์รี่1 3 47.50
ข้าวไรซ์เบอร์รี่2 2 24.25
ข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์โอสถ 1 1.00
ข้าวไรซ์เบอรี่ 7 9.73
ข้าวไรเบอร์ร่ 1 2.00
ข้าวลืมผัว 6 19.00 500 80,000
ข้าวลูกลาย 2 10.00
ข้าวเล็บนก 26 91.00
ข้าวศรีราภร 2 9.00
ข้าวสะมากิต้า 13 57.00
ข้าวสังข์หยด 5 71.00
ข้าวสังข์หยดพัทลุง 521 2,614.90
ข้าวสันปาตอง 1 8 58.30
ข้าวสันป่าตอง 1 2 10.00 180
ข้าวสามเกลอ 1 4.00
ข้าวสายพันธุ์โบราณ 1 .25
ข้าวสินเหล็ก 9 177.50
ข้าวสุโขทัย 1 4.00
ข้าวสุพรรณบุรี 90 1 6.25
ข้าวแสนสะบาย 1 1.00
ข้าวโสมาลี 1 18.00
ข้าวหยุมนุน 1 7.00
้ข้าวหยุมนุน 1 20.00
ข้าวหอม 1
ข้าวหอมชลสิทธิ์ 1 5.00
ข้าวหอมแดง 18 802.84
ข้าวหอมแดง1 1 5.00
ข้าวหอมแดง2 1 9.00
ข้าวหอมแดง3 1 4.00
ข้าวหอมแดง4 1 9.00
ข้าวหอมธรรมศาสตร์ 1 7.00
ข้าวหอมนครชัยศรี 1 1.00
ข้าวหอมนิล 64 587.18 230 13,000
ข้าวหอมนิลมะลิแดง 1 12.00 300 60,000
ข้าวหอมนิลสุรินทร์ 1 7.00
ข้าวหอมปทม 1 5.00
ข้าวหอมปทุม 8 38.75
ข้าวหอมมณี 1 4.00
ข้าวหอมมะลิ 2 .10
ข้าวหอมมะลิ 105 6
ข้าวหอมมะลิดำ 1 1.00
ข้าวหอมมะลิแดง 136 1,049.70 35,726 1,870,986
ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1 14.00
ข้าวหอมล้านนา 1 5.00
ข้าวหอมสกล 1 2.00
ข้าวหอมสุพรรณ 1 6.00
ข้าวหอมสุรินทร์ 1 5.00
ข้าวหอมอุบล 3 14.00
ข้าวเหนียว 2 14.00 112
ข้าวเหนียว กข.12 1 10.00
ข้าวเหนียว กข.6 1 .13
ข้าวเหนียวกข.6 14 78.00 3,632
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 1 .50
ข้าวเหนียวเงิน 1 1.00
ข้าวเหนียวเงี้ยวงู 2 5.00
ข้าวเหนียวดอ 1 3.00
ข้าวเหนียวดำ 26 97.28 1,390 48,300
ข้าวเหนียวดำลืมผัว 1 6.00
ข้าวเหนียวแดง 14 62.13 885 18,000
ข้าวเหนียวปล้องแอ้ว 1 2.00
ข้าวเหนียวพันธ์เขา 1 1.00 270
ข้าวเหนียวมะลิ 1 6.00
ข้าวเหนียวลืมผัว 2 3.00
ข้าวเหนียวลืมผััว 1 1.00
ข้าวเหนียวสกล 1 2.00
ข้าวเหนียวเหล้าแตก 1 4.00
ข้าวเหลืองสร้อยทอง 1 5.00
ข้าวเหลืองอ่อน 6 38.04
ข้าวอุบล 1 1.00
ต้นหอม 1 1.00
แตงกวา 1 .13
ผลิตภัณฑ์ข้าว 1
ผลิตภัณฑ์ข้าว (ข้าวสารและข้าวงอก) 1
พริก 1 .13
ไรซ์เบอร์รี่, ขาวดอกมะลิ 105, มะลิแดง 1 25.00
สังข์หยดพัทลุง 6 23.75
2 ผัก 834 1,921.78 2,765 1,329,200
กระจร 1
กระเจี๊ยบ 1 .81
กระเจี๊ยบเขียว 9 14.82
กระเจี๊ยบแดง 3 .14
กระเฉด 1 .87
กระเทียม 27 44.17 80 99,500
กระเพรา 6 .88
กรีนคอรัล 2 .56
กรีนคอส 2 .34
กรีนโบว์ 2 1.20
กรีนโอ๊ค 157 44.28
กรีนโอ๊คลิฟ 1 1.10
กรีนโอ๊ด 1 .16
กรูด 3 .36
กล้วย 2 .16
กวางตุ้ง 240 107.83
กวางตุ้งดอก 1 .50
กวางตุ้งใต้หวัน 1 .25
กวางตุ้งใบ 1 .15
กวางตุ้งฮ่องเต้ 3 2.07
กะเพรา 35 5.22
กะหล่ำดอก 3 .50
กะหล่ำปลี 103 43.34 9,000
กะหล่ำปลีดอก 1
กะหล่ำปลีรูปหัวใจ 51 11.27
กาด 4 8.70
กาดขาว 4 4.82
กาดหัว 1
กาดฮ่องเต้ 80 25.81
ก้านตรัง 1 .83
กุยช่าย 15 1.87
กุยช่ายเขียว 1 .01
กูด 9 1.92
ขมจีน 1 .45
ขมิ้น 4 1.02
ขมิ้นขาว 1 .01
ขมิ้นชัน 3 5.26
ข่า 21 11.84
ข้าวโพด 2 1.25
ข้าวโพดฝักสด 1 1.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 3 1.50
ข้าวโพดหวาน 4 31.75
ข้าวมะลิแดง 1 2.00
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 2.00
ข่าเหลือง 3 1.13
ขิง 4 1.85
ขี้นฉ่าย 4 3.13
ขี้เหล็ก 1 .83
ขึ้นฉ่าย 16 6.14
ขึ้นช่าย 1 .50
โขม 5 1.14
โขมแก้ว 1 .21
คอสสลัด 176 45.38
คะน้า 70 47.57 7,200
คะน้าญี่ปุ่น 1 1.00
คะน้าเม็กซิกัน 1 18.89
คะน้าฮ่องกง 4 6.11
คะแยง 2 .26
คันซง 1 .25
คาวตอง 2
คาวทอง 6
แค 2 1.70
แค,ดอกแค 1 .06
แครอท 6 2.57
จิงจูฉ่าย 3 .00
จิงจู่ฉ่าย 6 1.64
เจียวกู่หลาน 3 3.70
ชมจันทร์ 1 .18
ชะพลู 8 1.68
ชะมวง 3 .25
ชะอม 43 22.30
ชะเอมเทศ 1 2.00
ชี 9 3.89
ชีไทย 1 .45
ชีไทย,ลาว 1 .20
ชีฝรั่ง 2 1.23
ชีลาว 1
เชียงดา 17 1.00
เชียงดาว 2
ไชยา 5 .18
ซาโยเต้ 3 .95
ซูกินี 1 .50
ดอกขจร 4 1.13
ดอกแค 5 1.25
ดอกชมจันทร์ 7 1.20
ดอกไม้จีน 1 .50
ดอกสลิด 1 .05
ต้นซาโยเต้ 2 2.00 50 336,000
ต้นหอม 34 8.12 3,000
ต้นหอม,หอมแบ่ง 1 .13
ต้นหอมญี่ปุ่น 1 .15
ต้นอ่อนพืช(ต้นทานตะวันอ่อน) 1 .25
ตะไคร้ 68 35.11
ตะไคร้หอม 3 2.50
ตั้งโอ๋ 1 .25
ตำลิง 1
ตำลึง 6 .84
แตงกวา 44 33.24
แตงกวาญี่ปุ่น 2 .71
แตงไทยอ่อน 2 6.13
แตงร้าน 12 12.36
แต้ว 7 .43
โต้วเหมี่ยว 1 .25
ถั่ว 2 .33
ถั่วแขก 52 41.49
ถั่วงอก 2 .13
ถั่วดาวอินคา 2 4.25
ถั่วแดงอะซูกิ 2 1,500
ถั่วฝักยาว 67 16.48 14,400
ถั่วพร้า 7 1.50
ถั่วพุ่ม 4 .25
ถั่วพู 28 12.79
ถั่วลันเตา 1 .25
ถั่วเหลือง 1 .50
ทองหลาง 1
ทานตะวันงอก 1 3.20
น้ำเต้า 5 3.08
บร็อคโคลี่ 1
บล็อกโคลี่, บล็อกโคโลนี 1 .25
บล็อคโคลี่ 5 .99
บวบ 23 4.95
บวบหอม 2 .25
บวบเหลี่ยม 8 1.49
บัตเตอร์นัท 1 .30
บัตเตอร์เฮด 82 13.41
บีทรูท 1 .50
บุ้ง 21 8.50
บุ้ง,กวางตุ้ง 1 .20
บุ้งจีน 1
บุ้งจีนงอก 1
เบบี้คอส 80 14.54
เบบี้แครอท 38 17.25
เบบี้ฮ่องเต้ 229 85.28
ใบเตย 2 1.25
ใบบัวบก 1 18.89
ใบมะกรูด 2 .26
ใบมะกอก 1 .50
ใบแมงลัก 1 .03
ใบยอ 1
ปลัง 11 19.23
ป๋วยเล้ง 4 1.66
เปปเปอร์มิ้นท์ 1 2.00
ผลไม้ 1 7.00
ผสมผสาน 1 10.00
ผัก 65 119.75
ผักกระสัง 1 3.00
ผักกวางตุ้ง 6 9.32
ผักกาด 3 .14
ผักกาดแก้ว 1 .50
ผักกาดขาว 83 20.46
ผักกาดขาวปลี 7 2.70
ผักกาดเขียวปลี 4 .19
ผักกาดหอม 8 8.48
ผักกาดหอมแดง 73 12.51
ผักกาดหอมห่อ 64 15.53
ผักกาดหัว 5 9.50
ผักกาดหางหงษ์ 1 .25
ผักกาดหางหงส์ 2 .24
ผักกาดฮ่องเต้ 78 26.43
ผักกูด 8 4.07
ผักโขม 10 7.16
ผักโขมแก้ว 2 .48
ผักโขมเขียว 5 .92
ผักโขมจีน 1 1.10
ผักโขมแดง 6 1.00
ผักคะแยง 1 .13
ผักคาวตอง 1
ผักจิงจูฉ่าย 1 .50
ผักชี 30 26.69
ผักชีไทย 4 .79
ผักชีฝรั่ง 15 1.45
ผักชีลาว 5 .44
ผักเชียงดา 4 10.58
ผักบุ้ง 29 13.37
ผักบุ้งจีน 25 4.23
ผักปลัง 9 6.92
ผักไผ่ 1
ผักพาย 9 2.54
ผักแพรว 9 1.56
ผักเม็ก 1 1.00
ผักแว่น 2 .26
ผักสลัด 15 16.89
ผักหนาม 2 .26
ผักหวาน 1 .06
ผักหวานบ้าน 3 4.28
ผักหวานป่า 3 .88
ไผ่ 7 8.54
ไผ่่ 1
ไผ่หวาน 1 1.00
ฝรั่ง 1 2.00
ฝรั่งกิมจู 2 11.00
ฝักแฟง 1 1.00
พริก 93 65.18
พริกขี้หนู 13 6.68
พริกขี้หนูผลเล็ก 2 .28
พริกขี้หนูผลใหญ่ 1 .25
พริกขี้หนูสวน 1 .25
พริกจินดา 2 .75
พริกชี้ฟ้า 5 .95
พริกไทย 3 1.75
พริกมันนำ 1
พริกยักษ์(พริกหวาน) 1 .25
พริกหนุ่ม 1
พริกหนุ่มเขียว 2 .75
พริกหยวก 1 .75
พริกหวาน 1 .25
พลู 1
พลูคาว 4 6.06
พาร์สเลย์ 2 .03
พาสเลย์ 1 .14
เพกา 5 .11
ไพล 1 .13
ฟัก 4 2.53
ฟักข้าว 9 1.86
ฟักเขียว 9 .73
ฟักซาโยเต้ 4 4.00 75 504,000
ฟักทอง 46 53.54 280 5,800
ฟักทองญี่ปุ่น 1 2.00
ฟักน้ำ 1
ฟักแฟง 2 6.60
ฟักแม้ว 2 .25
ฟ้าทะลายโจร 1 2.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก 2 1.23
ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก 2 .39
แฟง 5 13.31
มะกรูด 20 15.89
มะกรูด,ใบมะกรูด 1 .50
มะเขือ 46 41.84
มะเขือไข่เต่า 1 .18
มะเขือเทศ 23 17.48
มะเขือเทศเชอรี่ 4 1.02
มะเขือเทศท้อ 1 .50
มะเขือเทศราชินี 4 3.60
มะเขือเปราะ 32 19.64
มะเขือพวง 13 2.77
มะเขือม่วง 6 .64
มะเขือยาว 19 12.75
มะเขือยาวม่วง 2 .16
มะเขือยาวสีเขียว 1 .47
มะเขือยาวสีม่วง 1 .05
มะเขือลาย 2 .26
มะตูมแขก 1 .05
มะนาว 111 61.30
มะนาวพิจิตร 1 3 4.13
มะระ 6 3.68
มะระ/มะระขี้นก 2 .12
มะระขี้นก 5 .22 3,600
มะระจีน 3 1.12
มะรุม 15 2.17
มันเทศ 2 .55
มันมือเสือ 1 .83
มันเลือด 1 .83
มันสำปะหลัง 4 6.50 2,100 8,000
มันเสาร์ 1 .83
มันเหลือง 1
มันอ้อน 1 .83
มิซูน่า 1 .14
มินต์ 1 .25
แมงลัก 27 2.98
โมโรเฮยะ 1 6.00
ยอดติ้ว 1 1.50
ยอดมะรุม 1
ยีหร่า 2 .45
ยี่หร่า 3 .37
ร็อกเก็ตสลัด 1 .25
ร๊อคเกต 1 .14
เรคคลอรอล 1 .40
เรดคอรัล 58 12.25
เรดคอรัลลีฟ 1 1.10
เรดคอส 1 .03
เรดโครอล 10 3.47
เรดดอ๊ค 1 .01
เรดโอ๊ค 121 37.17
เรดโอ๊คลีฟ 1 1.10
แรดิช 1 .25
วอเตอร์เครส 5 .42
สลัด 17 21.57
สลัดแก้ว 3 .42
สลัดคอส 1 .02
สลัดน้ำ 1 .78
สลัดโบว์ล 2 1.02
สลัดใบแดง 2 1.15
สลัดรวม 1 2.00
สะเดา 3 5.05
สะเดามาเล 1 .45
สะระแหน่ 13 2.09
สาระแหน่ 1 .05
เสม็ด 1
หน่อไม้ 7 7.50
หน่อไม้กิมซุง 1
หน่อไม้ฝรั่ง 18 13.04 180 336,200
หม่อน 3 .46
หวาน 4 8.37
หวานบ้าน 4 .33
หวานป่า 3 2.28
หอมญี่ปุ่น 1
หอมแดง 12 9.57 1,000
หอมแบ่ง 3 .27
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 1 .13
เห็ด 1
เห็ดขอน 1 3.20
เห็ดขอนขาว 1 .06
เห็ดโคนญี่ปุ่น 1 2.50
เห็ดนางนวล 3 5.63
เห็ดนางฟ้า 12 8.53
เห็ดนางฟ้าภูฏาน 1 .10
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 4 8.56
เห็ดนางฟ้าฮังการี 2 8.33
เห็ดนางรมดำ 1 5.83
เห็ดนางรมฮังการี 2 .12
เห็ดฟาง 2 .41
เห็ดหลินจือ 2 5.96
เห็ดหัวลิง 1 .13
เห็ดหูหนู 3 9.09
โหรพา 1 .01
โหระพา 53 13.64
อัญชัน 2 .50
อาโวคาโด 1 2.00
อิตาเลี่ยนพาสเลย์ 1 .14
โอ๊คลีฟ 1 1.00
โอ๊คลีฟแดง 28 5.75
ไฮโดรโปนิกส์ 1
3 ผลไม้ 398 2,223.52 16,950 625,750
กระเจี๊ยบแดง 1 1.00
กระท้อน 12 2.09
กล้วย 126 94.67 2,000 15,000
กล้วยไข่ 5 .76
กล้วยน้ำว้า 32 183.86
กล้วยเล็บมือนาง 2 .50
กล้วยหอม 16 9.05
กล้วยหอมทอง 7 6.01
เกาลัด 1 .07
แก้วมังกร 13 8.54
ขนุน 17 8.05
ข้าวโพดข้าวเหนียว 2 2.00 5,000
แขกดำ 1 .50
แขกนวล 1 .50
เคปกู๊สเบอรี 1 .25
เงาะ 18 28.28
ชมพู่ 21 22.50
ชมพู่พลาสติก 1 .00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 .01
เชอรี่ 2 125.01
ตะลิงปลิง 2 .93
แตงไทย 2 .31
แตงโม 62 120.55 7,250 167,750
ทับทิม 1 .25
ทุเรียน 15 39.19
น้อยหน่า 5 1.31
ปวยเล้ง 1
ผลไม้ 53 139.59
ผลไม้สด 1
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (น้ำมันมะพร้าว) 1
ผักกาดหอมห่อ 1 .10
ฝรั่ง 39 29.46
ฝรั่งกิมจู 14 24.18
พุทรา 1 .20
มะกอกน้ำ 1
มะขาม 8 15.53 2,700 378,000
มะขามป้อม 2 2.31
มะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 80.00
มะขามหวาน 1 .50
มะเดื่อ 1 .50
มะเดื่อฝรั่ง 1 .08
มะนาว 15 4.55
มะปราง 7 9.35
มะพร้าว 18 821.00
มะพร้าวน้ำหอม 5 30.34
มะพุท 1
มะเฟือง 11 17.06
มะไฟ 5 .57
มะม่วง 37 58.81
มะม่วงแก้ว 1 1.00
มะม่วงเขียวเสวย 1 1.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 1 1.00
มะม่วงงามเมืองย่า 1 1.00
มะม่วงโชคอนันต์ 1 1.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 1 1.00
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 1 2.00
มะม่วงมหาชนก 2 22.00
มะม่วงหนังกลางวัน 1 1.00
มะม่วงหิมพานต์ 4 6.00
มะม่วงอกร่องพิกุลทอง 1 2.00
มะเม่า 1 .05
มะยงชิด 9 4.95
มะรุม 1 .13
มะละกอ 37 28.65
มะละกอแขกดำ 2 1.00
มะละกอดำเนิน 1 .50
มะละกอฮอลแลนด์ 3 1.75
มะหาด 1 .25
มังคุด 17 48.58
มันเทศญี่ปุ่น 1 .25
มัลเบอร์รี่ 12 30.68
เมล่อน 5 3.00 4,000 60,000
ลองกอง 10 13.52
ละมุด 6 1.46 1,000
ลางสาด 2 3.00
ลำไย 14 21.38
ลิ้นจี่ 5 86.51
สตรอเบอร์รี่ 1 .07
สตรอเบอรี่ 1 1.50
สตรอว์เบอร์รี 5 3.00
ส้ม 2
ส้มเขียวหวาน 2 .25
ส้มเช้ง 1 .01
ส้มซ่า 1 .10
ส้มโอ 21 17.41
ส้มโอทองดี 1 4.00
สละ 2 .18
สับปะรด 7 3.47
เสาวรส 5 3.51
หม่อน