รายงานสถานการณ์

จำแนกตามผลิตภัณฑ์

ลำดับผลิตภัณฑ์จำนวนผู้ประกอบการ
1 ผลิตภัณฑ์จากข้าว ธัญพืช 234
2 ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ 171
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 94
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 23
5 อาหารแปรรูป 187
6 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 144
7 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 68
8 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย 30
9 โรงแรม รีสอร์ท 55
10 ร้านสปา 10
11 ร้านอาหาร 45
12 เครื่องปรุงรส 21
13 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 57
 รวม1,139