ศูนย์คอมเพล็กซ์พุแค
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 15/4 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
14.649662
100.901448
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จึงได้ส่งเสริม “ศูนย์คอมเพล็กซ์พุแค” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ 4 ภาค จำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2558
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสลัด ผักสดทั่วไป ต้นอ่อนทานตะวัน ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำพริก และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ