ร้านค้า อบจ. ชัยนาท
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
15.130504
100.13236
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท จึงได้ส่งเสริม “ร้านค้า อบจ. ชัยนาท” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนของจังหวัดชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยรวบรวมสินค้าที่แปรรูปทั้งหมด นำวัตถุดิบมาจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการเป็นของฝากของที่ระลึก จำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2553
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวอินทรีย์ น้ำพริก น้ำปลา ผลไม้แปรรูป ไข่เยี่ยวม้าใบเตย ไข่เค็มพอกดินภูเขา