สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 28 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประวัติ : สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เกิดจากการควบสหกรณ์หาทุนเดิมในท้องถิ่นอำเภอสบปราบ จำนวน 28 สหกรณ์เข้าด้วยกันมีสมาชิก 385 คน สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตร สหกรณ์ฯ ได้ทำการส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้และมีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลายด้าน ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและอินทรีย์ สินค้าปศุสัตว์ สินค้าโอทอปจากกลุ่มอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน เครื่องปั้น สหกรณ์ฯ จึงได้ก่อตั้งสบปราบฟาร์เมอร์มาร์เกต ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกรายย่อย นำผลผลิตมาจำหน่ายเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าอย่างเป็นระบบ สินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนั้นยังได้สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด กับสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถซื้อสินค้า อุปโภค-บริโภคได้ในตลาดของตนเอง กรมการค้าภายใน ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาด้านการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการหนูณิชย์พาชิม อาหารถูก สะอาด ดี อร่อย 2) โครงการเครื่องชั่งกลางสำหรับเกษตรกรนำผลผลิตมาชั่งน้ำหนักก่อนนำไปจำหน่าย 3) โครงการน้ำมันเต็มลิตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้บริโภค และได้ส่งเสริม “สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ของจังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2560
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูป