กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 120/1 ม.3 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
15.753944
100.166204
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปจากปลาน้ำจืด อาทิเช่น กุนเชียงปลา ปลาส้ม ปลาหวาน ปลาแดดเดียว น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกแกงเผ็ด และน้ำปลาที่ใช้กรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิต จากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2554
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาแดดเดียว กุนเชียง ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป รากบัวแปรรูป