สหกรณ์สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 138-138/1 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
9.09099
99.149684
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไข และจากผลการสรุปสัมมนาทุกหน่วยงานได้ลงมติเห็นชอบ ให้นำระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างให้เกิดเป็น สหกรณ์ ของประชาชนที่ทันสมัยและครบวงจร ดังนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยการจัดรูปแบบการบริหาร และการจัดการในรูปแบบของ สหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด" เป็นสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์บริการ จดทะเบียนตามความ ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 104 ไร่ 21 ตารางวา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2542 สหกรณ์ฯ ดำเนินงาน โดยสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ ในรูปของคณะกรรมการ - ดำเนินการจำนวน 15 คน และในคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของทีมงานผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2552
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่เค็มไชยา หอยนางรม น้ำพริกสำเร็จรูป