ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะศรีเวียง
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
16.683926
102.262101
วันที่เปิดศูนย์ : 24/06/2556
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองขาม หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่ อ.เวียงเก่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 จัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ขึ้น และทำการเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตร Farm Outlet ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2556
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ ไหมพรมประดิษฐ์จากเวียงเก่า ผ้าฝ้ายเวียงเก่า กระเป๋าเสื่อกก ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไดโนเสาร์ หมวกไหมพรม กระเป๋าถัก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องจักสาน ฯลฯ