ตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 291 ม.4 บ้านกุดโง้งน้อย ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
16.611586
104.567238
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้การสนับสนุนของ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหมุกดาธนพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm outlet) จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดโง้งน้อย ริมถนนสายมุกดาหาร-คำชะอี
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2555
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสดพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวอินทรีย์