สวนลุงไกร
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : เลขที่ 111 ม.2 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
14.3523
101.931614
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ส่งเสริม “สวนลุงไกร” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญของวังน้ำเขียวจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สวนลุงไกร ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรให้พื้นที่เข้ามาจำหน่ายผลิตผลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากลุงไกรยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต ลุงไกรบอกว่า “เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน” เมื่อมีเกษตรกรหลายๆ กลุ่มเข้ามาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในสถานที่แห่งเดียวกันก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่แห่งนั้นๆ ได้ และลุงไกรก็อาศัยโอกาสนี้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กันด้วย จึงถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2552
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ เช่น สลัดแก้ว ครอส เรดโอ๊ท กรีนโอ๊ท บัตเตอร์เฮด และสลัดใบแดง แครอท มะเขือเทศ น้ำสลัด แหนมเห็ด แจ่วบองเห็ดหอม เห็ดสมุนไพร ปลาร้าบอง องุ่นไร้เมล็ด หมี่โคราช น้ำพริกต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ