กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 7 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
12.556539
101.922066
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งเสริม “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ของจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ เริ่มต้นมาจากเกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน มีการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร และประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ การทำประมงชายฝั่ง ส่วนใหญ่ได้ปลากระตักเป็นจำนวนมาก แต่ขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร จึงขอคำแนะนำจากหน่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในเรื่องการแปรรูปน้ำปลา จากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นมา เพื่อผลิตสินค้าจากผลผลิตต่างๆในท้องถิ่น
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2553
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำปลา กะปิ พริกไทย ข้าวกล้อง อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้สด-แปรรูป