วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยสะพาน
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
14.070512
99.671121
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน จึงได้ส่งเสริม “ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยสะพาน” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่หกของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยมีสินค้าหลักเป็นข้าวหอมกาญจน์ บรรจุภายใต้สัญลักษณ์ Farm Outlet ซึ่งเป็นอีกทางเลือกให้ชาวนาในจังหวัดกาญจนบุรีมีทางเลือกในการปลูกข้าวคุณภาพ ซึ่งสามารถขายได้ราคาสูงกว่าข้าวชนิดอื่น โดยศูนย์จะมีศักยภาพในการกระจายสินค้า ไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจ รวมถึงเปิดให้เกษตรกรภายในชุมชนและใกล้เคียงสามารถนำสินค้าที่ผลิตได้มาวางจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2559
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร วุ้นเส้น สินค้าเกษตรแปรรูป ตะกร้า และดอกไม้ประดิษฐ์