วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ อ.พนมทวน
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 117 หมู่ 1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
14.22232
99.585291
ประวัติ : จากการรวมกลุ่มของชาวบ้านบ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว จึงเป็นที่มาของ “กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ” ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปต่างๆ สามารถนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผลิตเป็นโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เป็นศูนย์ที่มีความหลากหลายครบวงจร ทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้า แหล่งศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ที่คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาวางขายได้ กรมการค้าภายใน จึงได้ส่งเสริม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่เจ็ดของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2559
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร ข้าวสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ และอื่น ๆ