ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 89 ม.8 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
14.211296
99.068324
ประวัติ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา มีแนวคิดริเริ่มสมาชิกของชุมชนได้ ดำเนินการวิเคราะห์ของชุมชนที่ได้จากการจัดเก็บจากครัวเรือน ทำให้ทราบถึงปัญหาหนี้สินของครัวเรือน เกิดจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตรสูงขึ้น เป็นหนี้นอกระบบ และได้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกำหนดเป็นแผนชุมชน จึงเกิดการรวมตัว จัดตั้งร้านค้าชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ชุมชนต้องการและเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปที่ชุมชนผลิตขึ้น แล้วนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนที่เกิดจากการลงทุนโดยการถือหุ้นตามกำลังทรัพย์ของสมาชิกและร้านค้าชุมชนยังทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินชุมชน สนับสนุนการออมและเป็นแหล่งทุนประกอบการของสมาชิกด้วย กรมการค้าภายใน จึงได้ส่งเสริม “ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่สามของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2557
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารและขนมต่าง ๆ และสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ