บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
14.053529
99.262496
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน จึงได้ส่งเสริม “บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนบริเวณปั้มน้ำมันบางจาก เริ่มต้นจากการที่ปั้มแห่งนี้เป็นจุดแวะพักระหว่างทางที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เจ้าของปั้มเล็งเห็นว่าควรมีการขายของฝากต่างๆภายในปั้ม และสนใจจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ค้าขาย จึงร่วมมือกับกรมการค้าภายในจังหวัดจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนภายในบริเวณปั้มน้ำมันบางจากขึ้นมา
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2556
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดโคน ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้แปรรูป