ศูนย์ KCF
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 169 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
14.006277
100.169615
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ "เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป" เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก อันได้แก่ ไก่ไข่, เป็ดไข่ และธุรกิจประมง ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด ต่อเนื่องไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเริ่มต้นจากการทำธุรกิจเลี้ยงเป็ดไข่ เมื่อปี พ.ศ. 2519 แล้วเข้าสู่ธุรกิจไก่ไข่ปี พ.ศ. 2535 จากนั้นได้ขยายไปสู่ธุรกิจประมงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 32 ปีของการดำเนินธุรกิจ เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป ได้รับความร่วมมือจากทีมงานเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป และประสบการณ์ที่ได้สร้างสมมาอย่างยาวนานนั้นส่งผลให้มีการขยายงาน และพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเสมอมา
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2559
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่ ปลา ไข่เค็ม ไช่เยี่ยวม้า ข้าวหอมกาญจน์ ผัก ผลไม้สดและแปรรูป