ร้านแม่เอย
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 68/3 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
13.809364
100.160097
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้ส่งเสริม “แม่เอย” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตเกษตร อีกทั้งเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างอำนาจการต่อรอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยงสินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดอื่นๆ เช่น ข้าวหอมกาญจน์ จากจังหวัดกาญจนบุรี และในอนาคตจะได้มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งของจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคอื่นๆ มาวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฯแห่งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2558
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ขนมเปี๊ยะ ขนมไทย ข้าวธัญพืช