หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
ชื่อกลุ่ม :
ประธาน/ผู้นำกลุ่ม :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

8 รายการ
บ้านยางแดง
ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
0 ราย
คุณพูลเพ็ชร สีเหลืองอ่อน
COR, EU, IFOAM, การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
บ้านหนองหอย (Organic Valley)
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
0 ราย
คุณอนัญญา เค้าโนนกอก
Organic Thailand, การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ท่าเดื่อน้อย
ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
0 ราย
คุณพิมพ์ชญา ผาฮุย
Organic Thailand, การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
บ้านห้วยพลู
ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
70 ราย
นางวาสนา เพิ่มทองเผือก
IFOAM, Organic Thailand
บ้านริมสีม่วง
ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
101 ราย
นางสุขกมล จิตสมร
IFOAM, Organic Thailand, อื่นๆ
หนองสะโน
ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
0 ราย
คุณปราโมท แสงสว่าง
Bioagricert , การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
บ้านทัพไทย
ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
90 ราย
นางกัญญา อ่อนศรี
Organic Thailand, การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)